1.    Nazwa projektu: "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim"
2.    Realizacja: 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.
3.    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie szkół.
4.    W projekcie biorą udział przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gorlickiego.
5.    W projekcie biorą udział wszyscy nauczyciele Szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zagórzanach.
6.    Wybrana oferta do doskonalenia na rok szkolny 2013/2014: "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
7.    Cel główny: Utworzenie i wdrożenie efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracy z rodzicami.
8.    W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach (w liczbie 15 godz. dydaktycznych) o tematyce:
•    Co to jest obserwacja pedagogiczna i jak ją prowadzić?
•    Jak diagnozować potrzeby uczniów?
•    Budowanie relacji z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.