Deklaracja dostępności strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Klawisz "p" służy do włączenia pauzy slajdera.

Treści niedostępne

 • W częściach strony stworzonych przed 2016 rokiem znajdują się fragmenty treści będące faktycznie listami elementów ale nie są one zdefiniowane w kodzie strony jako listy.
 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed 2016 rokiem i ich poprawienie może być utrudnione.
 • Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.
 • Zdarzają się przypadki braku opisów alternatywnych w części artykułów zamieszczonych w sekcji archiwum.
 • Niektóre pliki do pobrania mogą być niedostępne cyfrowo.

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach pracuje nad dostosowaniem wszystkich niezbędnych treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły - dr Iwona Jamro.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (18) 351 25 96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 448-11-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła posiada windę z wejściem dla osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła posiada pętlę indukcyjną będącą jednym ze środków wspomagania słuchu.
 • Szkoła posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku szkoły znajdują się plany tyflograficzne na poszczególnych piętrach oraz tabliczki w języku Braille'a na drzwiach do wszystkich pomieszczeń, które ułatwiają poruszanie się po budynku osobom niewidomym i słabowidzącym.
 • Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.